Medezeggenschapsraad

Basisschool Zuiderster heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten drie ouders en drie leerkrachten. Zij overleggen onderling en met de directeur van de school.

Het doel van de MR is om enerzijds invulling te geven aan medezeggenschap van ouders en leerkrachten en anderzijds om bij te dragen aan openheid en overleg binnen de school. De taken van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen en verder uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement. Aan de MR wordt vooraf om advies of om instemming gevraagd bij bepaalde besluiten van de directeur. Daarnaast kan de MR ook ongevraagd advies geven en worden ontwikkelingen op school besproken. Het scala aan onderwerpen is daardoor heel breed. Voorbeelden van onderwerpen die jaarlijks passeren zijn de begroting, het onderwijskundig jaarplan, het schoolplan en de schoolgids, formatie etcetera. In het medezeggenschapsreglement staat precies voor welke besluiten of onderwerpen de MR betrokken wordt.

De MR vergadert gemiddeld vijf keer per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat ook openbaar is. Links naar de verslagen staan hieronder. De zittingsduur voor leden van de MR is drie jaar.

Zuiderster is onderdeel van Stichting Signum. Het bestuur van die stichting is verantwoordelijk voor school overstijgende besluiten en beleid. Ook dan is er medezeggenschap van ouders en leerkrachten, in de vorm van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Vergaderdata zie agenda.

 

Namens de ouders

Remco van de Griendt

Secretaris medezeggenschapsraad

Eefje Zoon

Lid MR

Kyara Verbaak

GMR-Commissie - medezeggenschapsraad

Namens de leerkrachten

Jacqueline Spijkerman

Leerkracht groep 1-2a - MR lid

Joselien van Wiltenburg

Leerkracht groep 8A - MR lid

José Slegers

Leerkracht groep 4 - MR lid - vertrouwenspersoon