Pedagogisch klimaat

Op Kindcentrum Zuiderster gaan we respectvol met elkaar om. Leerlingen leren en ontwikkelen zich door met elkaar samen te leven en samen te werken. Onze leerlingen leren omgaan met de talenten en beperkingen van henzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren omgaan met vrijheid en met de grenzen van de vrijheid. Want er gelden in onze school duidelijke (omgangs-) regels. We maken hiervoor gebruik van een methodiek voor sociaal- emotionele weerbaarheid De Vreedzame school.

De Vreedzame school

Het aanleren van sociale vaardigheden en werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet een vaste plek kunt geven in het lesrooster. Het is iets dat ieder moment een rol speelt. De Vreedzame school is dan ook niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de dag ingezet kan worden.

Actief burgerschap en sociale integratie

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Om dit klimaat te kunnen bereiken, vinden wij een goed contact tussen school en thuis van groot belang. Daarnaast werken wij met de methode de Vreedzame school. De kinderen maken in de groep met elkaar regels. Deze zijn altijd positief geformuleerd. We spreken dan bijvoorbeeld niet van de regel: "We rennen niet door de school", maar herformuleren een regel naar: "We lopen rustig door de school". Naast deze regels hanteren we binnen ons kindcentrum ook de volgende algemene afspraken.

Op ons Kindcentrum:
  • Hebben we respect voor onszelf, elkaar en onze omgeving.
  • Hebben we hart, oog en oor voor elkaar.
  • Houden we ons aan onze afspraken.
  • Hebben we vertrouwen in onszelf en komen we voor onszelf en anderen op.
  • Mogen en kunnen we onszelf zijn.
  • Werken we samen en helpen elkaar.
  • Zijn we zelf verantwoordelijk.

We werken met het leerlingvolgsysteem ZIEN om een twee keer per jaar het sociaal- emotionele welbevinden van kinderen in kaart te brengen.