Hoogbegaafdheid & POINT073

Op Kindcentrum Zuiderster gaan we respectvol met elkaar om. Leerlingen leren en ontwikkelen zich door met elkaar samen te leven en samen te werken. Onze leerlingen leren omgaan met de talenten en beperkingen van henzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren omgaan met vrijheid en met de grenzen van de vrijheid. Want er gelden in onze school duidelijke (omgangs-) regels. We maken hiervoor gebruik van een methodiek voor sociaal- emotionele weerbaarheid De Vreedzame school.

De Vreedzame school

Het aanleren van sociale vaardigheden en werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet een vaste plek kunt geven in het lesrooster. Het is iets dat ieder moment een rol speelt. De Vreedzame school is dan ook niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de dag ingezet kan worden.

Actief burgerschap en sociale integratie

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Om dit klimaat te kunnen bereiken, vinden wij een goed contact tussen school en thuis van groot belang. Daarnaast werken wij met de methode de Vreedzame school. De kinderen maken in de groep met elkaar regels. Deze zijn altijd positief geformuleerd. We spreken dan bijvoorbeeld niet van de regel: "We rennen niet door de school", maar herformuleren een regel naar: "We lopen rustig door de school". Naast deze regels hanteren we binnen ons kindcentrum ook de volgende algemene afspraken.

Op ons Kindcentrum:
  • Hebben we respect voor onszelf, elkaar en onze omgeving.
  • Hebben we hart, oog en oor voor elkaar.
  • Houden we ons aan onze afspraken.
  • Hebben we vertrouwen in onszelf en komen we voor onszelf en anderen op.
  • Mogen en kunnen we onszelf zijn.
  • Werken we samen en helpen elkaar.
  • Zijn we zelf verantwoordelijk.

We werken met het leerlingvolgsysteem ZIEN om een twee keer per jaar het sociaal- emotionele welbevinden van kinderen in kaart te brengen. 

 
Wij zijn een POINT073-school

In september 2021 is, in navolging van de regio’s Tilburg (POINT013) en Eindhoven (POINT040), ook in ’s-Hertogenbosch onderzoekswerkplaats POINT (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent) van start gegaan.

Binnen POINT wordt in cycli van drie jaar onderzoek gedaan op het gebied van (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling en worden onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbonden. De onderzoekers geven het onderzoek samen met de leerkrachten vorm. Daarbij wordt gekeken naar welke behoeften er in de praktijk leven, en bijvoorbeeld wat goed werkt en waarom.

De doelstellingen van POINT:

1.      Het vormgeven van een duurzame professionele leergemeenschap waarin (ook na afloop) duurzaam samen gewerkt wordt aan thema’s die aansluiten bij passend onderwijs;

2.      Het ontwikkelen en delen van kennis door wetenschappers, scholen en pabo aangaande (hoog)begaafdheid;

3.      Het ontwikkelen van een onderzoekende houding en onderzoekend vermogen bij de participerende leerkrachten. Het ontwikkelen van een praktijksensitieve houding bij de participerende onderzoekers.

Binnen POINT wordt samengewerkt met de Radboud Universiteit, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Utrecht, Stichting Boom, Fontys Hogeschool en een aantal basisscholen behorende tot de diverse schoolbesturen uit de drie regio’s.

Wij zijn heel trots en blij dat wij als KC Zuiderster mogen deelnemen aan POINT073!

Meer informatie: www.point073.nl