Missie en Visie

Het afgelopen schooljaar en het komend schooljaar zijn wij met elkaar aan de slag gegaan op studiedagen om onze visie en missie te herijken. 

 

In onze oefenplaats voor het leven, de wereld een beetje mooier leren kleuren.

 

Missie

Het onderwijs en de opvoeding waar wij voor staan is hoog gekwalificeerd, meetbaar en inspirerend, organisatie en ouders dragen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij aan de vorming van zelfbewuste, initiatiefrijke kinderen.

Visie

Onze visie hoe kinderen de vaardigheden en houdingen verwerven die nodig zijn om te blijven leren in onze snel veranderende wereld is gebaseerd op vier pijlers:

  • Degelijke kennisbasis

Onze voorkennis en ervaringen bepalen hoe we de wereld om ons heen zien, begrijpen en interpreteren. Wat we lezen, zien en begrijpen wordt bepaald door wat we al weten. Om problemen op te kunnen lossen moet je ten eerste beschikken over kennis en vaardigheden in het domein waarbinnen je een probleem moet oplossen en ten tweede oplossingsstrategieën kunnen toepassen.

  • Procesgerichte didactiek

Bij procesgerichte didactiek ligt de focus op het proces waardoor een product tot stand komt.

We zetten deze didactiek in zodat leerlingen leren om geen genoegen te nemen met het eerste antwoord dat ze vinden, maar meer uitproberen, autonoom denken en onderbouwde keuzes durven maken. Mede daardoor wordt de betrokkenheid en de basis voor eigenaarschap vergroot. We werken zoveel mogelijk vanuit een context-gebonden, authentieke leeromgeving zodat kinderen de vertaalslag van de onderwijsleerstof naar de buitenwereld kunnen maken. We maken gebruik van diverse toets-momenten om een zorgvuldige inschatting te kunnen maken van het leerrendement.

  • Stevige basis vanuit welbevinden

Elk kind is uniek en krijgt de mogelijkheid om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen. Kinderen worden gezien. Leren wordt vaak gezien als iets cognitiefs. Onze hersenen moeten nieuwe informatie verwerken en opnemen in onze bestaande kennis of nieuwe kennisschema’s maken. Leren is echter ook een sociale gebeurtenis en dus heeft de sociale omgeving ook veel invloed op het leren. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is voor het kind noodzakelijk om tot leren te komen. We leren de kinderen redzaam te zijn en respectvol weerbaarheid te tonen. De opvoeding en ontwikkeling van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en het kindcentrum.

  • Lerende organisatie

Onze personeelsleden zijn professionals, die onderwijs en opvoeding op maat bieden. In de heersende professionele cultuur worden alle individuen erkend in wie ze zijn en wat ze kunnen. Om de professionaliteit op het gewenste niveau te houden, zitten personeelsleden in een continu leerproces. Net als bij onze kinderen stellen we hoge verwachtingen aan het personeel, waarbij we het belangrijk vinden dat mensen zich competent en gemotiveerd voelen bij het verwerven van kennis, houding en vaardigheden.

 

Kernwaarden

We handelen vanuit de volgende kernwaarden, onze sleutels tot succes:

  • Relatie

Ieder mens is op zoek naar verbondenheid. En waar je mee verbonden bent beschadig je niet. Samenwerken vanuit relationele verbondenheid ontstaat daar waar een leerkracht zich laat zien en de kinderen ook die mogelijkheid krijgen. Uit verbonden relaties spreekt wederzijds respect en vertrouwen. Kinderen leren hierbij ook van elkaar. Door samen te werken wordt sociaal inzicht groter en ook de persoonsvorming is erbij gebaat.

  • Plezier

Plezier betekent voor ons samenwerken in collegialiteit en betrokkenheid. Binnen ons kindcentrum zijn we beschikbaar voor elkaar en geven we ruimte en vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen.  Onze trots is gebadderd op de resultaten die we voor onze kinderen realiseren en op de wijze waarop we bijdragen aan het creëren van een prettige leefomgeving. Met kinderen werken, betekent niet dat ze alleen antwoorden hoeven te geven, maar dat ze ook het antwoord zijn.

  • Ambitie

Dat doen wij met grote ambitie. We zijn steeds gedreven om al onze kennis en kunde in te zetten en om daar waar nodig kennis te halen en te delen. Wij halen het beste uit ons zelf en uit alle leerlingen. Kinderen laten groeien!

  • Verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid betekent voor ons dat we samen zorgen voor het welzijn van onze leerlingen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor eenieder, op school en in de wijk. En verantwoordelijkheid betekent een bijdrage leveren aan kwalitatief goed onderwijs waarin het pedagogisch handelen centraal staat. Kinderen ervaren vrijheid binnen gestelde kaders.