Stel cookie voorkeur in

OR

Leden van de ouderraad


Bestuur


voorzitter

Gijs van Oorschot gvoorschot@hotmail.com                                    

Secretaris

Willem van Driel willem.van.driel@signify.com

Taak: schoolplein

Penningmeester 

Jan Leensen jan.leensen@jumbo.com

 

Klassenouders

 

Groep 1-2a 

Martine van de Ven

Mabel Duchossoy

Kim Beekman

Taak:

 

Groep 1-2b

Geerte Olde Kalter

Vacature

Taak:

 

Groep 1-2c

Marije Hofman

Pieternel Nass

Taak: 

 

Groep 3

Loes Leensen

Astrid Berkhout

Fleur van laarhoven

Taak: 

 

Groep 3-4

Monique van Grinsven

Antoinette van de Bogert

Jacqueline Mulders

Taak: 

 

Groep 4

Wendy van Gelder

Jasmijn Mastrigt

Taak: Avondvierdaagse

 

Groep 5

Maryam Benarbiya

Delphine Driessen

Maartje Besselink

Astrid Berkhout

taak: Schoolreis

 

Groep 5-6

Marleen van Oorschot

Saar

taak:

 

Groep 6

Hannah Lodhia

Annelieke Hamers

Taak: Kerst

 

Groep 7a

Mady Damen

Suzanne Boselie

Taak: Afscheid groep 8

 

Groep 7b

Jolisca Bouw

Imke van den Berg

Taak: Afscheid groep 8

 

Groep 8a

Wouter van Aken

Annelies de Ridder

Esther Weber

Taken: Musical, kamp en afscheid groep 8

 
Groep 8b

Sandra de Groot

Cynthia van Vroenhoven

Marlies Kemps

 

Taken: Musical, kamp en afscheid groep 8

 

Notulen

Wat is de OR?

Ouderverenigingen

De ouderraad stelt zich ten doel om in het belang van de kinderen het contact en de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen en de ouders zoveel mogelijk voor het schoolgebeuren te interesseren en daarbij te betrekken. Het laatste heeft met name betrekking op alle extra activiteiten zoals festiviteiten rondom Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, doe-middag, de Bossche Broekdag, etc. waarbij de ouderraad de helpende hand biedt aan het team en veelal zorgt voor (gedeeltelijke) financiële ondersteuning.

Structuur

Alle ouders kunnen lid zijn van de oudervereniging. Tijdens de eerste algemene ouderavond in september worden de (nieuwe) leden van de ouderraad worden voorgesteld. Tevens is er dan ter inzage het financiële verslag van de penningmeester en kascommissie. Hierbij wordt ook het bedrag van e ouderbijdrage meegedeeld. Verder wordt de avond door de leerkracht ingevuld.

Binnen de oudervereniging onderscheiden we de ouderraad, een oudervertegenwoordiging uit iedere groep, die door de ouders van de betreffende groep gekozen wordt. Een klassenouder kan gevraagd of ongevraagd de leerkracht adviseren in aangelegenheden die de groep of de school betreffen. Lopende elk schooljaar zijn er activiteiten waarbij de hulp van ouders onontbeerlijk is. Denk hierbij aan voornoemde activiteiten en het begeleiden van kinderen tijdens excursies, hulp bij leergroepen en handvaardig-heidlessen. De ouderraad komt minimaal zes keer per schooljaar bijeen, waarbij ook het schoolteam vertegenwoordigd is. Daarnaast is ieder ouderraadlid in minimaal twee activiteiten-commissies vertegenwoordigd, samen met leden van het team.

Beide ouderverenigingen hebben een voorzitter, penningmeester en secretaris. Voor locatieoverstijgende zaken is het dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitters, pen-ningmeesters en secretarissen van beide locaties. Het dagelijks bestuur vergadert regelmatig met de directie van de school.

Aan het begin van het schooljaar worden zelfstandig functionerende activiteitencommissies, be-staande uit klassenouder(s) en teamleden, samengesteld. Voor gezamenlijke activiteiten van beide locaties zal de commissie bestaan uit leden van beide locaties. Evaluatie van de activiteiten vindt plaats tijdens de ouderraadbijeen-komsten.

Financiën

De ouderraad wordt financieel voorzien door een eenmalige geldelijke bijdrage per gezin, per schooljaar. De oudervereniging financiert geheel of gedeeltelijk een aantal activiteiten voor de kinderen zoals vieringen rond Sinterklaas, Kerstmis en carnaval en de Bossche Broekdag. 

Door de (vrijwillige) bijdrage van de ouders is de ouderraad in staat deze activiteiten financieel te ondersteunen.

Momenteel € 25,- per kind met een maximum voor drie kinderen.

De bijdragen worden geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad die elk jaar verantwoording aflegt over de begroting en de uitgaven. Het schoolbestuur of de school vragen geen ouderbijdrage.