Stel cookie voorkeur in

Missie en Visie

Missie-statement

De missie van het kindcentrum is: In onze oefenplaats voor het leven, de wereld een beetje mooier leren kleuren.

Missie

Het onderwijs en de opvoeding waar wij voor staan is hoog gekwalificeerd, meetbaar en inspirerend, organisatie en ouders dragen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij aan de vorming van zelfbewuste, initiatiefrijke kinderen. Missie-statement In onze oefenplaats voor het leven, de wereld een beetje mooier leren kleuren.

Visie

Onze visie hoe kinderen de vaardigheden en houdingen verwerven die nodig zijn om te blijven leren in onze snel veranderende wereld is gebaseerd op vier pijlers:

•             Degelijke kennisbasis

Onze voorkennis en ervaringen bepalen hoe we de wereld om ons heen zien, begrijpen en interpreteren. Wat we lezen, zien en begrijpen wordt bepaald door wat we al weten. Om problemen op te kunnen lossen moet je ten eerste beschikken over kennis en vaardigheden in het domein waarbinnen je een probleem moet oplossen en ten tweede oplossingsstrategieën kunnen toepassen.

•             Procesgerichte didactiek

Bij procesgerichte didactiek ligt de focus op het proces waardoor een product tot stand komt.

We zetten deze didactiek in zodat leerlingen leren om geen genoegen te nemen met het eerste antwoord dat ze vinden, maar meer uitproberen, autonoom denken en onderbouwde keuzes durven maken. Mede daardoor wordt de betrokkenheid en de basis voor eigenaarschap vergroot. We werken zoveel mogelijk vanuit een context-gebonden, authentieke leeromgeving zodat kinderen de vertaalslag van de onderwijsleerstof naar de buitenwereld kunnen maken. We maken gebruik van diverse toets-momenten om een zorgvuldige inschatting te kunnen maken van het leerrendement.

•             Stevige basis vanuit welbevinden

Elk kind is uniek en krijgt de mogelijkheid om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen. Kinderen worden gezien. Leren wordt vaak gezien als iets cognitiefs. Onze hersenen moeten nieuwe informatie verwerken en opnemen in onze bestaande kennis of nieuwe kennisschema’s maken. Leren is echter ook een sociale gebeurtenis en dus heeft de sociale omgeving ook veel invloed op het leren. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is voor het kind noodzakelijk om tot leren te komen. We leren de kinderen redzaam te zijn en respectvol weerbaarheid te tonen. De opvoeding en ontwikkeling van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en het kindcentrum.

•             Lerende organisatie

Onze personeelsleden zijn professionals, die onderwijs en opvoeding op maat bieden. In de heersende professionele cultuur worden alle individuen erkend in wie ze zijn en wat ze kunnen. Om de professionaliteit op het gewenste niveau te houden, zitten personeelsleden in een continu leerproces. Net als bij onze kinderen stellen we hoge verwachtingen aan het personeel, waarbij we het belangrijk vinden dat mensen zich competent en gemotiveerd voelen bij het verwerven van kennis, houding en vaardigheden.

Bij het realiseren van onze visie conformeren we ons aan en toetsen we of we voldoen aan de drie basisvragen die de onderwijsinspectie ook hanteert:

1.            Zijn de kinderen veilig? (klimaat)

2.            Krijgen de kinderen goed les? (proces)

3.            Leren de kinderen genoeg? (potentieel)

Kernwaarden

We handelen vanuit de volgende kernwaarden, onze sleutels tot succes:

•             Relatie

Ieder mens is op zoek naar verbondenheid. En waar je mee verbonden bent beschadig je niet. Samenwerken vanuit relationele verbondenheid ontstaat daar waar een leerkracht zich laat zien en de kinderen ook die mogelijkheid krijgen. Uit verbonden relaties spreekt wederzijds respect en vertrouwen. Kinderen leren hierbij ook van elkaar. Door samen te werken wordt sociaal inzicht groter en ook de persoonsvorming is erbij gebaat.

•             Veiligheid

Wij doen er alles aan zodat ieder kind zich veilig voelt in ons kindcentrum. We bieden structuur en rust, omdat we geloven dat dat de veiligheidsbeleving verhoogt. Door elkaar vragen te stellen en te luisteren weten we hoe kinderen zich voelen. Ons kindcentrum is een oefenplaats van het dagelijks leven, zo leren kinderen zichzelf te redden in situaties die er toe doen. 

•             Betrokkenheid

De medewerkers in ons kindcentrum zijn bepalend voor de mate waarin kinderen betrokken zijn. Met kinderen werken, betekent niet dat ze alleen antwoorden hoeven te geven, maar dat ze ook het antwoord zijn. De mate waarin medewerkers kinderen inspireren en interventies plegen bepaalt de mate van betrokkenheid van kinderen. Binnen ons kindcentrum zijn we beschikbaar voor elkaar en geven we ruimte en vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen.

Het bevoegd gezag

Basisschool Zuiderster is onderdeel van stichting SIGNUM. Signum is een organisatie voor primair onderwijs, ze telt 23 basisscholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs in de regio ‘s- Hertogenbosch. Dagelijks begeleiden 750 medewerkers ruim 6.400 leerlingen, zoveel mogelijk op hun eigen niveau.

Met zo’n 200 kinderdagverblijven, 250 buitenschoolse opvanglocaties en 90 peuteropvanglocaties is Smallsteps een grote kinderopvangorganisatie in Nederland. Op locatie Zuiderster, als onderdeel van het kindcentrum, kunnen kinderen zich in een vertrouwde omgeving spelenderwijs ontwikkelen, de wereld ontdekken en groter worden.